+421905219486 knihafilip@orava.sk

Zásady ochrany osobných údajov

  1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rastislav Baník – FILIP – Rastislav Baník

Mieru 280/14, 02901 Námestovo, IČO: 33898006

zapísaný na Okresnom úrade Námestovo,

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich osobných údajov (ďalej len “OÚ”) pre nás veľmi dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle nasledovných podmienok:

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na stránke www.krtkovanieorava.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (klienta) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 GDPR (ďalej len „Zákon“) v platnom znení prevádzkovateľovi osobné údaje na právnom základe čl. 6/1/a dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (2. 1) a (2. 2).

  1. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak, ste nám poskytli osobné údaje, budú použité na nasledovné účely:

2.1 Marketing – na marketingové účely. Ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to odkliknutím opt-in a poskytli ste nám svoju e-mailovú adresu. Pod marketingové účely sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, účasť na suťažiach, newsletters (odosielanie mailov s novinkami), informácie o produktoch alebo podujatiach a novinkách na podnikateľskom trhu všeobecne. Ak, si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási priamo v maily newsletteru (kliknutím na link – odhlásiť za z odberu noviniek).

2.2 V prípade, ak ste nám zaslali Váš životopis a motivačný list, a poskytli nám OÚ v rozsahu životopisu a to najmä titul, meno a priezvisko, adresa, vek, vzdelanie, bývalé zamestnania, zručnosti, podpis atď. Súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval OÚ na právnom základe súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Po výberovom konaní sa životopisy aj motivačné listy zlikvidujú z listinnej ako automatizovanej podoby.

  1. DOBA SPRACÚVANIA

3.1 Súhlas na účel marketingu je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov po dobu 5 rokov.

3.2 Súhlas na účel zamestnania sa u prevádzkovateľa je po dobu 1 roka.

  1. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY
  2. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva pre klientov automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy – Google Adwords, Facebook.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

  1. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

  1. BEZPEČNY PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

  1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Klient má právo v zmysle GDPR na (a) právo na opravu, (b) právo na výmaz, (c) právo na prenosnosť údajov, (d) právo namietať, (e) odvolanie súhlasu, (f) právo na prístup k informáciám.

(a) Právo na opravu.

Klient má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných osobných údajov.

(b) Právo na výmaz (právo na „zabudnutie“).

Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
OÚ sa spracúvajú nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

(c) Právo na prenosnosť údajov.

Klient má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

(d) Právo namietať.

Klient má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Klient svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

(e) Odvolanie súhlasu.

Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť klient o tejto skutočnosti informovaný. Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

(f) Právo na prístup k informáciám článok.

Klient má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, klient má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

účele spracúvania OÚ,
kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa klienta, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
práve podať návrh na začatie konania,
zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od klienta,
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ klientovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre klienta.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť klientovi jej OÚ, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré klient požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ klientovi spôsobom podľa jej požiadavky.

VZOR: Žiadosť o poskytnutie informácie

Právo podať návrh na začatie konania klientom.

Klient môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy. Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní., rozhodne do 90 dní lehotu môže primerane predĺžiť.

  1. COOKIES

9.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

9.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

9.3 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.krtkovanieorava.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies. Podrobnosti o pravidlách používania týchto prvkov nájdete tu – Google, Facebook. Viac info k cookies nájdete na tomto odkaze: https://www.aboutcookies.org/

Základné súbory cookies. Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookiesPomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookies tretích strán. Na stránkach www.krtkovanieorava.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa Rastislav Baník – FILIP. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Rastislav Baník – FILIP nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

9.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.krtkovanieorava.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Môžete úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies.

Návody na vymazanie cookies:

Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať.

Stránka na Úrad ochrany osobných údajov – https://dataprotection.gov.sk/uoou/

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 –

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

Kontaktné údaje prevádzkovateľa Krtkovanieorava.sk:
názov obchodnej spoločnosti: Rastislav Baník – FILIP

Mieru 280/14, 029 01 Námestovo, IČO: 33898006

zapísaný na Okresnom úrade Námestovo.